woensdag 11 oktober 2017

Een ander begin

Doorgaans is een pril begin iets om weemoedig naar terug te kijken.

Maar!


Wat

als

...

ge dat nu eens gewoon opnieuw zou kunnen doen?

Sarah's avonturen: Deel 2

België

Het was de moeite, die 3 maanden in België!

Bijpraten met familie en vrienden stond natuurlijk bovenaan het verlanglijstje. Blij dat ik een paar weken bij mijn ouders kon wonen en ook de meeste van jullie nog eens kon zien. De aanmoediging te blijven schrijven stak me wel een hart onder de riem, bedankt allemaal!

Ik werkte in de vroege uurtjes als taxi-chauffeur voor rolstoelgebruikers en verkocht in de namiddag ijsjes en wafels, wie had dat gedacht!

In Nieuw-Zeeland was ik terug beginnen tekenen, ik begon zin te krijgen om er wat kleur aan toe te voegen. Met al die kunstzaken in de buurt was het heel eenvoudig om enkele technieken te verkennen.
Ik ga het houden bij aquarelverf, moeilijk en uitdagend! Ik kan alle kleuren mengen en variëren in intensiteit!
Om er echt werk van te maken heb ik me ingeschreven op een cursus botanische kunst, ik geloof dat realisme bestuderen de enige manier is om op dit moment serieuze vordering te maken, de cursus begint pas in Januari maar ik zou hem graag zo voorbereid als mogelijk aanvangen.Australië

Aangezien ik de job als taxi-chauffeur zo de moeite vond zou ik hier graag opnieuw een job vinden als chauffeur. Om mensen te mogen vervoeren moet ik reeds 12 maanden een Australisch rijbewijs houden, vandaar eerder iets als koerier, wie weet, we zullen zien!

Momenteel verblijf ik in een hostel waar meerdere mensen gedurende lange termijn wonen. Het is een supergezellige bende in een wijk niet ver van China-town.

Vooral de buitenwijken van Sydney maken dagelijks indruk op me. Een intrigerende combinatie van stad en groen die ik nergens eerder zag. Overal groeien planten, verzorgde voortuintjes, gezellige parken, verticale tuinen, volwassen bomen, sporadisch zelfs een moestuintje, ...


Verhalen over verdere avonturen volgen, beloofd!

Groetjes!
Sarah
Sydney, Australië

English


Usually an early beginning is something to look back at afterwards.

But!


What

if

...

you could do it all over again?

Sarah's adventures: Part 2

Belgium

It was so worthwhile, those 3 months in Belgium!

Catching up with family and friends was of course a priority on my bucket list. I'm grateful for being able to have spent some weeks at my parents house and seeing most of you again. The support to keep writing was very encouraging, thanks all of you!

Early in the morning I worked as a driver for wheelchair accessible taxi's and sold ice-creams and waffles in the afternoon, who would have thought!

In New-Zealand I started sketching again, I felt like adding some colour. With all those art supply stores around me it was very easy to experiment with different techniques!
I'm gonna stick with watercolor, it's difficult and challenging! I can mix all colors and vary in intensity!
To really upskill my painting I enrolled myself in a course of botanical art. I think studying realism is the only way to improve big time from where I'm at now.
The course doesn't start until January but I'd love to attend it as prepared as possible.Australia


Since I enjoyed my job as a taxi-driver so much I'd love to pick up a job here as a driver as well. To be eligible to transport people I need to hold an Australian license for at least 12 months. For this reason I'm rather considering a job as a courier, who knows! We'll see!


At the moment I'm living in a hostel where a lot of people live long term. It's a nice bunch of people in an area not far from China-town.
Especially the suburbs of Sydney are impressive! It's an intriguing combination of city an green I haven't seen before. Everywhere there are plants, well taken care of gardens, beautiful parks, vertical gardens, mature trees and even occasionally a vegetable garden!


Stories about my next adventures will follow, I promise!

Regards!
Sarah
Sydney, Australia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten